چه نوع فرهنگی خواهیم ساخت؟ در محل کار، در جامعه ما، آنلاین؟

  • انطباق
  • کیفیت
  • استعلام
  • شمول
  • مصرف
  • امکان و/یا
  • ترس

هر یک از ما هر بار که با دیگران تعامل داریم فرهنگ سازی می کنیم. انصراف ممکن نیست، تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که تصمیم بگیریم هر کدام چه نوع تأثیر و مشارکتی داشته باشیم.

وسوسه انگیز است که بگوییم «آنها» فرهنگ می سازند، و ببینیم که برخی اهرم های بسیار بیشتری نسبت به دیگران دارند. اما این در واقع یک چیز “ما” است.