آیا شما آب و هوا هستید؟

رعد و برق از وجود ما خبر ندارد. رقص ها و آرزوهای باران در آوردن یا جلوگیری از طوفان بی تاثیر هستند، زیرا ناشی از اعمال ما نیست.

آب و هوای استعاری وسوسه انگیز است که به عنوان یک پاسخ اشتباه کنیم. وقتی کسی ارتباط ما را در ترافیک قطع می‌کند یا آنطور که ما امیدواریم با ما درگیر نمی‌شود، به راحتی می‌توان آن را شخصی کرد.

اما هوا با تو یا بدون تو وجود خواهد داشت.

دو سوال مفید وجود دارد:

اولین مورد این است که آیا ما برای قرار گرفتن در شرایط آب و هوایی که ایمن یا مفید نیستند ثبت نام می کنیم.

و دوم، وقتی جدول ورق می شود، این است که از خود بپرسیم، “آیا من در حال حاضر هوای شخص دیگری هستم؟” زیرا این چیزی است که ما روی آن کنترل داریم.

منبع: https://seths.blog/2024/06/are-you-weather/

  چیست و چگونه می توان آن را محاسبه کرد
Stock control through stocktaking hindi. Save $25 on the incredibly useful microsoft office 2019 software package at amazon right now. Sony aibo techpros : ultimate technology resource.