یکی از راه‌های نگاه ، به قدرت این است که «شما باید به مردم بگویید چه کاری انجام دهند».

اما یک جایگزین این است که قدرتمندترین نهادها، برندها و افراد کسانی هستند که با مخاطبان خود همسو هستند.

اعتماد و منفعت شک از فرمان و کنترل قدرتمندتر و مقاوم تر است.

به دست آوردن این نقش رهبری دشوارتر است و زمانی که آن را داشته باشید ارزشمندتر است.