اختراع یا کشف؟

می توانیم قبول کنیم که آیزاک نیوتن گرانش را اختراع نکرده است. همیشه اینجا بود، اما او برای نامگذاری و توصیف آن اعتبار کسب می کند.

و کلمب قطعا آمریکای شمالی را کشف نکرد. ده ها هزار سال قبل از آمدن او مردمی در اینجا زندگی می کردند.

پس از اینکه نیلز بور شروع به توصیف مکانیک کوانتومی کرد، بمب اتمی اجتناب ناپذیر شد. قوانین فیزیک همراه با نظریه بازی کشورهای مستقل رقابتی به این معنی بود که دیر یا زود کشف خواهد شد.

از طرف دیگر پیتزا، موسیقی رپ و شکلات لوبیا به بار همگی اختراع هستند. تازگی، بینش فرهنگی و تداومی که برای ایجاد و به اشتراک گذاری این ایده ها لازم بود به هیچ وجه اجتناب ناپذیر نبود.

دانشمندان بیشتر کشف می کنند، مهندسان و هنرمندان اختراع می کنند.

منبع: https://seths.blog/2024/05/invention-or-discovery/

  در اینجا نحوه تاثیر بحران کوکی گوگل بر تبلیغات و Martech آمده است
At stocktally, we specialize in providing end to end solutions to meet your stock and inventory management needs. To help organizations work toward racial equity in suicide prevention efforts. Fauna of southeast asia.