چرا اینطور است؟

رژیم جدید جمع آوری کمک های مالی پس از یک بلای طبیعی رابطه. چرخه هیاهوی یک فناوری جدید یا جنون رسانه ای حول یک مد یا نامزد جدید داغ…

همیشه احساس می کنم این بار متفاوت خواهد بود.

به ندرت چنین است.

اگر قرار است متفاوت باشد، نیروهای درگیر نیز باید متفاوت باشند.