زمانی که سختی پیش می رود و احساس می کنید پر از دردسر است، به راحتی می توان تصور کرد که بادهای مخالف هرگز پایان نخواهند یافت.

و با این حال، وقتی همه چیز خوب پیش می رود و باد پشت ماست، وسوسه انگیز است که تصور کنیم این راهی است که قرار است بماند.

هیچ کدام درست نیست.

دلیل اینکه ما آنها را به عنوان بادهای مخالف می بینیم این است که آنها جابجا می شوند.