یک باربک از کارکنان بارمن پشتیبانی می کند. همیشه لیوان های تمیز و مواد تازه و آماده برای رفتن وجود دارد.

اینکه شخص دیگری اشتباه شما را انجام دهد می تواند به طور چشمگیری بهره وری شما را افزایش دهد.

و اکنون، با کمی تلاش، می توانید یک هوش مصنوعی و چند سیستم را آموزش دهید تا این کار را برای شما انجام دهند. اگر این کار را نکنید، رقابت شما این کار را خواهد کرد.