اگر لازم باشد تا زمانی که وضعیت اضطراری کوتاه‌مدت حل شود، صبر کنیم، بعید به نظر می‌رسد که هرگز روی کار مهم بلندمدت کار کنیم.

البته، ما می‌خواهیم «هر کاری از دستمان برمی‌آید» در زمان وقوع یک وضعیت اضطراری انجام دهیم. اما استاندارد برای آن همیشه شامل مبادلات بوده است. شاید ما باید در مقابل معامله ، کار مهم برای حواس پرتی فوری در حال حاضر مقاومت کنیم.