یک رسیتال ارگ ششصد ساله در حال انجام است و امروز تغییری در نت ها نشان می دهد. اگر آن را از دست دادید، بعدی دو سال دیگر است.

ما به افزایش سریع سرعت تقریباً در همه چیز اطرافمان عادت کرده ایم. کاملاً مثبت یک شبه در حال حاضر برای بسیاری از صنایع بسیار کند است.

بنابراین، متعهد به رفتن در جهت دیگر، نظم و انضباط می خواهد. به عمد زمان را به جای مسابقه دادن در آغوش بگیریم.