بیشتر خطاهای ما در این دسته است.

دیروز، مجله نیویورک تایمز این خبرنامه را برای یک میلیون نفر یا بیشتر ارسال کرد:

مطمئنم بهترین قسمت روز (یا هفته) برای کسی که مشکلی ایجاد کرده نبود، اما همچنین می‌دانم که تاثیر کمی روی هر چیزی که مهم است داشته است.

مراقب بودن هوشمندانه است.

کامل بودن دست نیافتنی است و کمال طلبی دام است.