روزنامه نگاری فناوری آسان/تنبل

یکی را انتخاب کنید:

وقتی فناوری جدیدی به بازار آمد، آن را بدون نفس مرور کنید. بدون توجه به جزئیات یا احتیاط توضیح دهید که چگونه فوراً جهان را تغییر می دهد. به جزئیات این اولین نمونه از آن بروید و فرض کنید که هرگز تغییر نخواهد کرد، تمام شد، در اینجا می رویم.

هنگامی که یک فناوری جدید منتشر می شود، کلاهبرداری را که بنیانگذاران اجرا می کنند، توصیف کنید. نشان دهید که چگونه این کار برای همه مشاغل ما تمام می شود، مشکلات ناگفته جدیدی ایجاد می کند و قطعاً کار نمی کند.

در مدت یک ساعت، دو قطعه در مورد دستگاه جدید اپل در دسته اول و یک قطعه بسیار طولانی در مورد گوشت پرورشی در دسته دوم خواندم.

هیچ کدام صحیح نیست. نوشتن هیچکدام (یا دریافت TLDR از آن) دشوار نبود.

تفاوت های ظریف آسان نیست، اما تفاوت های ظریف تقریبا همیشه درست است.

منبع: https://seths.blog/2024/02/easy-lazy-tech-journalism/

  Top 11 Services + 4 Mistakes to Avoid
Power of stocktaking hindi. 5 movies leaving netflix in july 2024 you have to watch now. Hospital app source code techpros : ultimate technology resource.