شکایت هدیه است | وبلاگ ست

به راحتی می توان یک شکایت را به عنوان ناله ساده، بی حوصلگی خودشیفته ی فردی که به اندازه ی کافی از دنیای واقعی جدا شده است، دید که می تواند نارضایتی خود را در مورد هر چیزی به اشتراک بگذارد.

اما شکایتی که شنیده نشده است راهی برای بهبود ما نمی دهد.

در سیستم پزشکی کنونی ما، پزشکان می‌توانند به دنبال به حداقل رساندن شکایات باشند تا با آزمایش منفی یا بالا انداختن شانه‌ها، آنها را توضیح دهند. اما هدف پزشکی گذراندن یک آزمایش نیست، بلکه بهبود رفاه بیمار است.

ما هیچ تعهدی برای پذیرش یا حتی گوش دادن به شکایت نداریم. ما همیشه می‌توانیم با ارسال آن‌ها به فروشنده یا متخصص دیگری که مشتاق کمک باشد به شاکی کمک کنیم.

اما اگر تصمیم به مشارکت داشته باشیم، شکایت یک هدیه است. این یک سرنخ در مورد اینکه چه چیزی ممکن است در ریشه مشکل باشد.

و حل مشکلات وظیفه ماست.

منبع: https://seths.blog/2024/05/complaints-are-a-gift/

  همه می خواهند متصل باشند
By modernizing stock control with stocktally’s help, garment retailers can save time and reduce errors. 5 movies leaving netflix in july 2024 you have to watch now. Eee technology and engineering management society.