قانون بویل | وبلاگ ست

چیزی به نام تعادل زندگی کاری وجود ندارد. به سادگی زندگی وجود دارد و بخشی از زندگی خود را در محل کار می گذرانید.

یکی از راه‌های تغییر فشار کار، منبسط یا منقبض ، اندازه ظرفی است که آن را نگه می‌دارد. در آغوش گرفتن میانبر بهره وری که اصلاً میانبر نیست – فقط زمان بیشتری صرف می شود، دامی است.

قانون بویل به ما کمک می کند تا همین موضوع را در مورد هر گازی در دنیای فیزیکی درک کنیم. فشار مربوط به حجم…

اگر راهی برای امرار معاش پیدا کرده اید، چالش در ساختن زندگی این است که جرات فکر ، به اندازه ظرف کار خود را پیدا کنید.

این آسان نیست.

با معاوضه همراه است.

ما همیشه موفق نمی شویم.

اما به آن دستورالعمل بویل نمی گویند.

منبع: https://seths.blog/2024/03/boyles-law/

  خارج از کنترل | وبلاگ ست
At stocktally, we specialize in providing end to end solutions to meet your stock and inventory management needs. To help organizations work toward racial equity in suicide prevention efforts. ©2024 techpros : ultimate technology resource.