وقتی برای کسی کار خوبی انجام می‌دهیم، دریافت یک «تشکر» و یک لبخند خوب است. و در بسیاری از بخش‌های فرهنگ بشری، کمی انتظار می‌رود.

اما وقتی مشکلی پیش می‌آید، اگر بشقاب را رها کنیم یا نوبتی را از دست بدهیم یا کسی را دیر بیاوریم، به‌ویژه لذت‌بخش و خاطره‌انگیز است اگر به‌جای پا زدن روی آن‌ها با گرمی از ما استقبال شود.

لحظاتی که مهربان بودن از همه سخت تر است، لحظاتی است که بیشترین اهمیت را دارد.