مرزها و حدود | وبلاگ ست

آنها در خدمت اهداف مختلف هستند.

حصار نزدیک ریل قطار یک مرز است. شما می توانید بدون خطر به آن نزدیک شوید. از سوی دیگر، ریل سوم برقی یک محدودیت است. اگر آن را لمس کنید، کارتان تمام است.

مرزها می توانند به ما فضایی برای نوآوری و پیشرفت بدهند. بودجه ها، برنامه ها و مشخصات همگی وجود دارند تا به ما نشان دهند مناطق امن کجا هستند. مطمئناً، به لبه ها بروید و مرزها را به چالش بکشید، به همین دلیل آنها آنجا هستند.

اما محدودیت ها مرز نیستند. محدودیت ها پایان، منطقه خطر، چیزی است که باید از آن اجتناب کرد.

برخی از افراد در مرزها مو می زنند. آنها دوست دارند پروژه ای بدون بودجه و بدون مهلت داشته باشند. مشکل زندگی بدون مرز این است که محدودیت‌ها به شما نفوذ می‌کنند و بعد، بوم، تمام می‌شود.

همیشه نباید درون خطوط را رنگ آمیزی کنیم، اما کار خلاقانه زمانی بهتر است که خطوط وجود داشته باشد.

منبع: https://seths.blog/2024/06/boundaries-and-limits/

  3 نقش رهبران بازاریابی برای استخدام در سال 2024 برنامه ریزی می کنند (تحقیق جدید + بینش کارشناسان)
My stocktally services pvt ltd. To unveil a range of subscription bundles alongside its new iphones this october according to. Eee technology and engineering management society.