اگر نمی توانید به این سوال شش کلمه ای پاسخ دهید، در حال فروش یک کالا هستید.

سازمان ها چیزها را نمی خرند، مردم می خرند. و افراد در شرکت ها پول خود را خرج نمی کنند، بنابراین این تنها سوال روی میز است.

یک داستان قانع کننده، بر اساس وابستگی و موقعیت، داستانی که پویایی سازمان را می بیند و به آن احترام می گذارد، در واقع چیزی است که آنها برای آن هزینه می پردازند.