… کلکسیونر به نقاش جاسپر جانز گفت.

“من هم ندارم.”

تماشا ، با انجام دادن فرق دارد. تلاش برای انجام هر دو به طور همزمان یک چالش است.