این کلیشه ای از فیلم هاست. آویزان شدن از روی پل راه آهن، تنها قاطعیت و گرفتن محکم می تواند قهرمان را نجات دهد.

در دنیای مدرن ما، اغلب در نهایت به ایده ها، نارضایتی ها یا دیدگاه خود نسبت به جهان دست می زنیم.

از قضا، هر چه سخت تر به چیزهایی که از آنها پنهان شده ایم چنگ بزنیم، زندگی ما کمتر عزیز می شود.

شاید بتوانیم به جای آن زندگی عزیز را رها کنیم.