رابرت کارو هرگز تایپ ، را یاد نگرفت. کتاب‌هایش را دو انگشت در یک ماشین تحریر برقی نوک می‌زند.

دو دلیل برای اجتناب از یادگیری یک فناوری جدید اثبات شده وجود دارد:

شما می دانید چه کاری می تواند انجام دهد و چگونه زندگی شما را تغییر می دهد و شما آن را نمی خواهید.

شما نمی دانید چه کاری می تواند انجام دهد و نمی خواهید بفهمید.

کوین کلی اشاره کرده است که بسیاری از جوامع آمیش در اردوگاه اول هستند. آن‌ها چند عضو جامعه را به‌عنوان آدم‌های تازه‌کار تعیین می‌کنند که می‌توانند یک فناوری را امتحان کنند و گزارش دهند که چگونه خانواده‌ها و تمرکزشان را تغییر داده است. نتیجه نهایی این است که آنها اغلب عمدی را انتخاب می کنند تا از چیزی که به نظرشان مغایر با اهدافشان است اجتناب کنند.

از سوی دیگر، رسانه های اجتماعی بسیاری از افرادی را که از آن استفاده می کنند ناراضی می کند.

بهتر است بدانیم و بعد تصمیم بگیریم.