شما کی هستید که اوضاع را بهتر کنید؟

چگونه جرأت می کنید دست خود را برای کمک، ارائه یک ایده، مسئولیت پذیری بالا ببرید…

شاید مفید باشد که به جای آن این احساس را به عنوان سخاوتمندی بهبود تعریف کنیم.

اگر شما نه، چه کسی؟ اگر الان نه، چه زمانی؟