افزونگی نیمه عمر دارد | وبلاگ ست

در ابتدا، این علامت توقف بسیار منطقی است:

جان ها در خطر است. ریتم را بشکنید، چیزی که نادیده گرفته شده را به چیزی که متوجه شده اید تبدیل کنید.

چالش با “مشخص ،” این است که محو می شود. وقتی همه چیز به صورت کامل باشد، هیچ چیز نیست. علامت تعجب مانند نمک است.

وقتی به مردم دستور داده می شود که توجه کنند، ارزش دارد به خود یادآوری کنیم که ما درخواست پرداخت می کنیم. این توجه کمیاب است. و اینکه ما همیشه آن را هدر می دهیم.

وقتی الگوهای خود را در اولویت قرار می دهیم، آنها را می چرخانیم و تازه نگه می داریم، به احتمال زیاد توجه مفیدی را که نیاز داریم جلب می کنیم. همچنین…

در یک بازار آزاد برای جلب توجه، کسی همیشه به سمت پایین رقابت می کند.

منبع: https://seths.blog/2024/01/redundancy-has-a-half-life/

  25 آمار تشخیص تصویر برای رونمایی از پیکسل های پشت این فناوری
Thank you for choosing montelent as your go to source for software information. We craft a customized digital marketing strategy, aligning it with your business objectives. Tiktok dropshipping videos : mastering the art of engagement.