او گیاه نمی کارد

گیاهان خودشان رشد می کنند.

کار او ایجاد شرایط برای رشد گیاهان است.

خاک، آب، نور، علف های هرز… اینها شرایط هستند.

اما اگر گیاهان در وهله اول کاری را که می خواهند انجام ندهند، هیچ کدام از اینها اتفاق نمی افتد.

این همیشه درست است، هر جا که یک رهبر موفق شود.

ایجاد شرایط بخش سخت است.