مدتها بعد از اینکه مردم جزئیات را فراموش کردند، مهربانی شما را به خاطر خواهند آورد.

انواع مختلفی از مهمان نوازی وجود دارد، اما انعطاف پذیری، حسن نیت و قدردانی اغلب مواردی هستند که اهمیت دارند.

PS در اینجا یک کتاب الکترونیکی کوتاه است که تقریبا یک دهه پیش منتشر کردم.