وقتی احساس می کنیم کاری خودخواهانه، زیاده خواهانه، آسیب زا یا کوتاه مدت انجام می دهیم، می توانیم به سادگی تصمیم بگیریم که بعداً آن را انجام دهیم.

و وقتی به ذهنمان می رسد که ممکن است بتوانیم کمک مفیدی انجام دهیم یا کار مهمی انجام دهیم، شاید بتوانیم همین الان آن را انجام دهیم.