بیرون تا تو را بگیرم

به راحتی می توان باور کرد که در برخی لحظات، دنیا به دنبال شماست.

این بعید است. دنیا به سختی وجود شما را می داند.

بی عدالتی و آسیب و سیستم های طبقه ای وجود دارد. جیب های کوچکی از انسانیت وجود دارد که در آن کینه وجود دارد.

اما در بیشتر مواقع، در بیشتر مواقع، اتفاقی که افتاده رخ داده و داستان ما در مورد آن تنها به خودمان و خودمان بستگی دارد.

این شخصی نیست، این سیستم است. سیستم از جایی که ما هستیم بی خبر است و اگر دقت کنیم، سیستم اغلب قبل از شروع سفر برای ما قابل مشاهده است.

وقتی همه چیز آنطور که ما امیدواریم پیش نمی رود، یک جایگزین این است که به سیستمی که باعث ایجاد مشکل شده است، به دقت نگاه کنیم. و یکی دیگر از استراتژی های سازنده این است که به جای جستجو برای یافتن شروری که باعث مشکل ما شده است، بفهمیم با آنچه به دست می آوریم چه کنیم.

منبع: https://seths.blog/2024/01/out-to-get-you/

  آیا همسویی مدیر عامل و مدیر عامل برای رشد کسب و کار به اندازه کافی پیش می رود؟
Advantages of local domestic helper.