وقتی معامله از بین می‌رود، یا تیم بازی را می‌بازد، یا شراکتی به سنگ می‌خورد، به راحتی می‌توان انرژی خود را روی اتفاقی که اتفاق افتاده متمرکز کرد.

“اگر آنها یک نمایشنامه متفاوت می خواندند چه می شد؟”

این مسئله واقعی را نادیده می گیرد. این اولین حرکت یا پنجمین حرکت است که منجر به این مشکل شد، نه آنچه در لحظه آخر اتفاق افتاد.

ایجاد شرایط برای موفقیت پروژه ای بسیار متفاوت با یافتن یک حرکت قهرمانانه است که روز را نجات می دهد.