ترجیح و سودمندی | وبلاگ ست

طعم متفاوت است. به همین دلیل است که ما آن را سودمند نمی نامیم.

سلیقه ترجیح فردی است نه حقیقت مطلق.

بنابراین، در تنظیمات تیم، گفتن “این را به آن ترجیح می دهم” به جای “این اشتباه است” بسیار مفیدتر است.

بعضی چیزها هستند اشتباه. استانداردهایی وجود دارد که همه ما می توانیم در مورد کاربرد، کارایی و حتی زیبایی بپذیریم.

اقتدار شما در توانایی شما برای داوری تنها یک ثابت پذیرفته شده نیست. در عوض، ما در حال گوش دادن هستیم تا در مورد ترجیحات شخصی شما بشنویم.

وقتی سعی می کنیم ذائقه خود را به یک استاندارد جهانی تبدیل کنیم، سازندگان اطراف خود را تعطیل می کنیم.

منبع: https://seths.blog/2024/03/preference-and-utility/

  70+ Sales Enablement Statistics To Blow Your Mind In 2024
Ai writing tool. How small businesses can save money with roi marketing. Tiktok dropshipping videos : harnessing social media for sales.