یادگیری پیچیده است.

در حالی که ما این کار را انجام می دهیم، تصور اینکه اطرافیان ما کاملاً از خودشان مطمئن هستند و در یک فضای روشن به جلو حرکت می کنند، آسان است.

در واقع، اگر از یک شرکت در حال رشد، یک مدرسه مفید یا هر جایی که رشد در حال وقوع است بازدید کنید، به سرعت خواهید دید که همه در سایه ها به سمت جلو حرکت می کنند.

این بخشی از معامله است.