وقتی سازمان‌ها به مقیاس می‌رسند، تعاملات دیجیتالی انتظار ما را مبنی بر اینکه یکی از مسئولین واقعاً لعنتی می‌کند، رد می‌کند.

هنگامی که ریاضی برای انجام دادن وجود دارد، CFO محاسبه را انجام می دهد.

به سرعت نشان می دهد که نه، موتور جستجو نباید زحمت تیم پشتیبانی مشتری را بدهد.

اگر بسته شما فقط چند ساعت تاخیر داشته باشد، UPS یا Fedex باید به سادگی تلفن شما را قطع کنند.

آنها احتمالاً هرگز اهمیتی ندادند، اما اکنون برای مشتری آشکار می شود که اهمیتی نمی دهند.

اگر می‌خواهید با کسی که اعداد را انجام می‌دهد، رقابت کنید، دو راه در دسترس است:

  1. کمتر از آنها اهمیت می دهند. خیلی کمتر.
  2. بیشتر از آنها اهمیت می دهند. یک مقدار غیر منطقی

هر روش می تواند هزینه خود را بپردازد.