وقتی می گوییم فردی خارج از کنترل است، منفی است. آنها خویشتنداری خود را از دست داده اند و کارهایی انجام می دهند که بعداً پشیمان خواهند شد.

و وقتی اذعان می کنیم که تقریباً همه چیز خارج از کنترل ما است صادق است. ما می‌توانیم روی آن تأثیر بگذاریم، می‌توانیم پذیرش آن را تمرین کنیم، اما هر زمان که با دیگران یا با آینده درگیر هستیم، کاملاً مسئول نیستیم.

کنترل گریزان است. اگر بخش‌هایی را که از دست ما خارج است بپذیریم، می‌توانیم به جای آن روی عناصری که اهرم و نفوذ داریم تمرکز کنیم.