یادگیری به معنای ناتوان شدن در مسیر بهتر شدن است.

اگر به تنشی که ناشی از دانستن اینکه می‌توانید بهتر انجام دهید، باز نباشید، بعید است که بخواهید کار را برای بهتر شدن انجام دهید. همانطور که شما آن کار را انجام می دهید، رضایتی که به ارمغان می آورد، وجود دارد، اما همچنین این آگاهی که همین چند لحظه پیش، شما خوب نبودید.