برای جذب مشتری جدید چقدر هزینه دارد؟

از هر تعامل با آن مشتری چقدر درآمد کسب می کنید؟

مشتری چه مدت در اطراف خود باقی می ماند؟

مشتریان فعلی در طول زمان چند مشتری جدید برای شما خواهند آورد؟