برای همه اعضای تیم…

آیا به اندازه کافی برای انجام کارهای بزرگ اهمیت می دهید؟

آیا می توانیم در مورد اینکه کار عالی چگونه به نظر می رسد توافق کنیم؟

وقتی دنیا تغییر می کند، آیا فرآیندی برای بازتعریف کار بزرگ داریم؟

آیا ابزار لازم برای رسیدن به اهداف خود را دارید؟

چگونه می‌توانیم سیستمی ایجاد کنیم که در آن کار بزرگ آسان‌تر باشد؟