شما کجا هستید؟

وقتی در حال خواندن یک رمان تاریخی خوب هستید، ممکن است آن جا باشید.

هنگامی که ایمیل خود را چک می کنید، در یک مکالمه بین و بین، آنجا هستید، نه اینجا.

وقتی در حال تصور اشتباه در آن مکالمه دیروز هستید، در دیروز زندگی می کنید.

و وقتی مکالمه بعدی را که قرار است داشته باشید را اسکریپت می‌نویسید، فردا در آن هستید.

سفر در زمان و دوربری هرگز ساده تر و رایج تر نبوده است.

وقتی اینجا هستیم و الان چه اتفاقی می افتد؟

منبع: https://seths.blog/2024/03/where-are-you/

  Top 10 Free Animation Software for 2023
One click export : katteb ai makes it easy to export your content to popular platforms like wordpress, blogger, and shopify. Partner with roi marketing llc contact us today to embark on a journey of growth. Tiktok dropshipping videos : leveraging social media for sales.