تا همین اواخر، خورشید گرفتگی یک رویداد گردشگری نبود. دلیل وحشت واقعی بود.

دو دلیل که قابل تامل است:

  1. غافلگیر کننده بود. آنها پیش بینی نشده بودند.
  2. آنها غیر قابل توضیح بودند. هیچ ، نمی دانست چه خبر است.

تعجب را از بین ببرید و شرایط را توضیح دهید و وحشت شروع به محو شدن می کند.