غافل

اگر متوجه نباشید که قدرت دارید، ممکن است نتوانید از آن استفاده کنید.

قدرت سخن گفتن، مشارکت، اختراع، رهبری، تشویق، رای دادن، اتصال، سازماندهی، راهپیمایی، نوشتن، “نه” گفتن یا “بله” گفتن.

این وسوسه انگیز است که تصور کنیم قدرت کمتری نسبت به خود داریم. ما را از قلاب خارج می کند. در حال حاضر.

منبع: https://seths.blog/2024/01/unaware/

  چگونه با هوش مصنوعی مولد در محتوا و بازاریابی خود گیر نکنیم؟
How easy is it to use agility writer ai ?. Unleashing success on a budget : why roi marketing llc is the ideal choice for small businesses. Tiktok dropshipping videos : leveraging social media for sales.