دو روش برای پردازش این وجود دارد:

کمیته انتخاب من را دید، درک کرد و بعد تصمیم گرفت من را رد کند.

یا

کمیته انتخاب چیزی را که من باید ارائه دهم دریافت نکرد. من رد نشدم، درخواستم رد شد. موضوع این نیست که وارد نشدم، بلکه آنها با داستانی که گفتم درگیر نشدند.

ما همیشه می‌توانیم برای یافتن مکانی که ممکن است در آن رشد کنیم، کار بهتری انجام دهیم. و کار بهتری برای زندگی ، و گفتن داستان که فرصتی برای ما فراهم می کند تا به آن مکان برسیم.

اما احتمال اینکه شما به عنوان یک شخص کاملاً دیده شوید و طرد شوید، در واقع ناچیز است.