“به قول من عمل کن.” این مدیریت صنعتی در چهار کلمه است.

اگر به طور کامل از دستورالعمل ها پیروی نکنید، نافرمانی هستید. تابع نیست.

تابعیت کامل ممکن است هدف در یک محیط صنعتی باشد. اما اکنون، خطرناک، گران و ناکارآمد است. زیرا افراد نزدیک به کار دقیقا می دانند که چه کاری باید انجام شود.

نقطه مقابل نافرمانی اکنون ثبت نام است.

به کسی که در سفر ثبت نام کرده است لازم نیست دقیقاً به او گفته شود که چه کاری انجام دهد. در عوض، با توجه به اهداف، ابزارها و فرهنگ، آن را کشف خواهند کرد.