(و همه مشتریان متفاوت هستند.)

مشتریان دلیل حضور شما در اینجا هستند. آنها صورت حساب ها را پرداخت می کنند و محرک اصلی رشد شما هستند.

اما هر کدام ارزش متفاوتی به سازمان شما و سفری که در آن هستید می افزاید.

مشتری که 100 برابر بیشتر از یک مشتری معمولی هزینه می کند، ممکن است ارزش توجه و مراقبت بیشتری را داشته باشد.

مشتری که بازخوردی دارد که به شما در درک نحوه خدمت به مشتریان مشابه کمک می کند، ممکن است ارزش شنیدن دقیق تر را داشته باشد.

مشتری که دارای نفوذ و موقعیت است ممکن است به خوبی توجه و مراقبت بیشتری نسبت به سایرین کسب کند.

اشکالی ندارد که با برخی از مشتریان متفاوت رفتار کنید، اما ابتدا باید بفهمید که با چه کسی سر و کار دارید و چرا می خواهید منابع خود را دوباره تخصیص دهید.