اما ما تردید داریم که رابط باشیم.

همه می خواهند مورد اعتماد باشند، اما ما در اعتماد ، تردید داریم.

و همه می خواهند مورد احترام قرار گیرند، اما ما اغلب در ارائه احترام خود شکست می خوریم.

چه فرصتی