پنهان ، “آها”

موثرترین متقاعدسازی زمانی اتفاق می افتد که خودمان را متقاعد کنیم.

هدف یادداشت یا جدول یا نمودار یا ارائه این است که شرایطی را ایجاد کند که کسی تصمیم خود را بگیرد. زیرا تقریباً غیرممکن است که برای آنها تصمیم گیری کنند.

آها در واقع یک واکنش شیمیایی است، سیم کشی مجدد مغز ما، لحظه ای که ما چیزهایی را که قبلا ندیده بودیم می بینیم و بر اساس آنچه فکر می کنیم اطلاعات جدید است، تصمیم جدیدی می گیریم.

ایجاد آها مستلزم بصیرت و ظرافت است و سه راه برای جلوگیری از آن وجود دارد.

گاهی اوقات، ما مجذوب بینش خود می شویم، یا تحت تاثیر ابزارهای ارتباطی خود قرار می گیریم. ما اجازه می‌دهیم حقایق، قالب‌بندی و فیلیگرن مانع ایجاد یک داستان خوب شوند.

و گاهی اوقات، ما از قدرت خود می ترسیم، بنابراین لید را خیلی دور دفن می کنیم، و با عدم تأثیرگذاری بر شخص دیگری، خود را از قلاب رها می کنیم.

هر از چند گاهی برعکس عمل می کنیم. ما منظورمان را چنان واضح و مستقیم می گوییم که داستان ناپدید می شود و حقایق از اینرسی و عزت نفس شخصی که با آنها روبرو می شود منعکس می شود.

متقاعدسازی زمانی بهترین کار را انجام می دهد که در واقع متقاعدسازی خود باشد. ولی تو که از قبل می دونستی.

منبع: https://seths.blog/2024/03/hiding-the-aha/

  Élevez votre marketing, pas votre budget (sponsorisé)
Ai writing tool. Consistent and strategic social media advertising helps boost brand visibility. Discover how tiktok dropshipping videos can boost your ecommerce success.