“فقط کمی بیشتر” ممکن است راهی مفید برای ایجاد انگیزه در خود باشد، تا زمانی که اینطور نباشد.

N + 1 ما را به برنده شدن در هر مسابقه، هر بحث، هر رقابت موجودی بانکی سوق می دهد. گاهی اوقات این صرفاً یک خود چالشی است که برای صدمه زدن به دیگران طراحی نشده است، اما مشکل هرگز راضی نشدن این است که بازنده نیز شما خواهید بود.

“به اندازه کافی” اغلب قابل دستیابی و همیشه مفید است.