چهار گروه از وضعیت موجود

گروه اول به سیاست اهمیت می دهند. از آن سود می برند. آنها خود را حول آن سازماندهی کرده اند.

دسته دوم به ثبات اهمیت می دهند. آنها پهنای باند محدودی دارند و علاقه خاصی به تجدید نظر در همه چیز ندارند.

دسته سوم آنقدرها اهمیت نمی دهند.

و گروه چهارم به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سیاست متضرر می شوند.

تغییر به آرامی اتفاق می افتد زیرا سه گروه اول قدرت، اینرسی و ارتباطات را در کنار خود دارند.

تغییر زمانی اتفاق می‌افتد که گروه چهارم بتوانند شرایط را برای مراقبت گروه سوم ایجاد کنند و سپس این دو گروه، فوریت را در دستور کار قرار دهند.

بحث ، با گروه اول منطقی نیست.

منبع: https://seths.blog/2024/02/the-four-cohorts-of-the-status-quo/

  What Businesses Get Wrong About Content Marketing in 2024 (Expert Tips)
Simple, privacy focused and free ad network for websites in need of new visitors. Link. Small group day trip to stonehenge, bath and windsor from london.