آخرین سریال …

به اکثر ما تلقین شده بود که بر این باور باشیم که انجام کارهای خانه معیار مناسبی برای بهره وری است.

“من تمام تکالیفم را انجام دادم.”

انجام تمام تکالیف برای روسای صنعتی معیاری است.

اما دقیقاً تکالیف شما تا به حال چه کاری برای شما انجام داده است؟

معیارهای واقعی بهره وری که ممکن است مفید باشند، محدوده بسیار کمی دارند:

  • من آنقدر انجام دادم که اخراج نشوم.
  • من به اندازه کافی برای ارتقاء رتبه انجام دادم.
  • من به اندازه کافی کار کردم تا در یک شرکت بهتر استخدام شوم.
  • من مشکلی را برای یک مشتری که ناامید شده بود حل کردم.
  • من سیستم را تغییر دادم و اکنون همتایان من بازدهی بسیار بیشتری دارند.
  • من چیزی اختراع کردم که امکانات جدید و مشکلات جدید ایجاد می کند.
  • دارایی های جدیدی ایجاد کردم که می توانم از آنها استفاده کنم (و دیگران نیز می توانند).
  • امروز را تلف نکردم

اندازه گیری خود را انتخاب کنید و تأثیر کارهایتان تغییر خواهد کرد.

  بازاریابی در سال 2024: هوش مصنوعی، نام تجاری، و پایان رسانه های اجتماعی؟