6 ضربدر 1/2 برابر با 3 نیست. برابر با صفر است.

ما وسوسه شده ایم که کمی کمتر از آنچه نیاز داریم انجام دهیم. شاید ما سرمان شلوغ است، با گزینه های بسیار زیاد. شاید این مقاومت است که ما را مجبور می کند کمی عقب نشینی کنیم.

دلیلش هرچه باشد، وقتی کمی حضور پیدا می کنیم، اعتبار صفر می گیریم.

کوچکترین مخاطب قابل دوام به علاوه تمرکز و مراقبت، افزودنی است. کمتر از 1 هنوز صفر است.